DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ผู้ละเมิด คือ ...
ผู้ละเมิด [N] ความหมาย คือ violator,ผู้กระทำการล่วงออกไปจากกรอบที่กำหนดไว้,,ผู้ล่วงละเมิด,
ตัวอย่าง :: ผู้ละเมิดกฎแห่งศีลธรรมจรรยาของสังคมย่อมถูกลงโทษ
มีหน่วยเป็น :: คน
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)