DekGenius.com
Search :
Computer Dictionary : Mean of  Pascal is ...
   
  Pascal ความหมาย คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาหนึ่ง จัดเป็นภาษาที่บอกวิธีปฏิบัติอย่างย่อๆ เป็นภาษาโครงสร้างซึ่งพัฒนามาจากภาษา ALGOL นิคลอส เวอร์ธ (Niklaus Wirth) ได้พัฒนาภาษานี้ขึ้นระหว่าง พ.ศ. 2510-2511 เขาดัดแปลงให้มีโครงสร้างของภาษาที่ง่ายขึ้น พร้อมกับเพิ่มเติมแบบของข้อมูลและโครงสร้างเข้าไป แยกชนิดของข้อมูล แฟ้มข้อมูล และระเบียนต่างๆ ออกจากกัน
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)