DekGenius.com
Search :
Computer Dictionary : Mean of  hypertext is ...
   
  hypertext ความหมาย คือ รุปแบบอย่างหนึ่งของการนำเสนอสารสนเทศ ซึ่งทำให้เนื้อเรื่อง (text) ภาพ (image) เสียง และการกระทำ (action) เข้ามาเชื่อมโยงกันเป็นรูปแบบของคลื่นผสมและเกิดขึ้นพร้อมๆกัน ทำให้ผู้ใช้เลือกเข้าถึงหัวข้อที่เชื่อมโยงกันได้ โดยไม่ต้องคำนึงถึงลำดับของหัวข้อ เช่น ผู้ใช้เข้าถึงคำว่า "gold" ในบทความที่ต้องการ ในบทความนั้นอาจนำผู้ใช้ไปสู่ตารางทางเคมี หรืออาจนำไปสู้เรื่องราวของเครื่องประดับก็ได้ เป็นต้น
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)