DekGenius.com
Search :
Computer Dictionary : Mean of  hyphenation program is ...
   
  hyphenation program ความหมาย คือ โปรแกรมอย่างหนึ่ง ซึ่งมีคำสั่งเกี่ยวกับการแบ่งคำที่มีหลายพยางค์ โดยการขีดเส้นแบ่งคำ ระหว่างพยางค์ที่อยู่บรรทัดบน และพยางค์ที่อยู่บรรทัดถัดไปโดยอัตโนมัติ กิจลักษณ์การแบ่งคำนี้ มักมีในภาษาอังกฤษมากกว่าภาษาไทย
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)