DekGenius.com
Search :
Computer Dictionary : Mean of  ruler is ...
   
  ruler ความหมาย คือ ไม้บรรทัด ในโปรแกรมประเภท word processor สามารถเรียกไม้บรรทัดหรือ ruler ให้ปรากฏขึ้นมาทางด้านบนหรือด้านซ้ายมือของจอภาพได้ เพื่อวัดว่าจะกำหนดบรรทัดห่างกันอย่างไร กำหนดย่อหน้ามากน้อยอย่างไร กั้นหลังมากน้อยเพียงใด เป็นต้น
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)