DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : การควบคุมจำนวนประชากร
ภาษาอังกฤษ : population control
หมวดวิชา : ชีววิทยา
ความหมาย :

การจำกัดจำนวนประชากรให้เพิ่มในอัตราที่สัมพันธ์กับปริมาณอาหารและพื้นที่อยู่อาศัย�ซึ่งอาจเป็นไปโดยธรรมชาติ หรือถูกควบคุมโดยวิธีการต่าง ๆ เช่น การทำหมัน เป็นต้น

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)