DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  แก้ไขปรับปรุง คือ ...
แก้ไขปรับปรุง [V] ความหมาย คือ adjust,การทำส่วนที่เสียให้ดีขึ้นอย่างเดิม แล้วดัดแปลงให้ดีขึ้น,,ปรับปรุงแก้ไข,
ตัวอย่าง :: ประเทศไทยจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงกฎหมายล้มละลายเสียใหม่
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)