DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ขนถ่ายสินค้า คือ ...
ขนถ่ายสินค้า [V] ความหมาย คือ transfer goods,ขนสินค้าจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง,,ขนย้ายสินค้า, ขนสินค้า, ถ่ายสินค้า,
ตัวอย่าง :: ท่าเรือน้ำลึกในภาคตะวันออกสามารถขนถ่ายสินค้าได้ประมาณ 2.730 ล้าน ตัน / ปี
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)