DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ขั้นพื้นฐาน คือ ...
ขั้นพื้นฐาน [ADJ] ความหมาย คือ foundation,,,พื้นฐาน, ขั้นต้น, ขั้นแรก,
ตัวอย่าง :: การศึกษาระดับประถมศึกษาเป็นการศึกษาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐาน และสามารถอ่านออกเขียนได้
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)