DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ครอบครัวขยาย คือ ...
ครอบครัวขยาย [N] ความหมาย คือ extended family,ครอบครัวที่ประกอบไปด้วยสมาชิกจำนวนมากที่มีอายุต่างกัน แบ่งเป็นรุ่นต่างๆ,,,
ตัวอย่าง :: สังคมชนบทจะมีลักษณะเป็นครอบครัวขยาย คือ มีสมาชิกในครอบครัวหลายคน
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)