DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  เปิดรับ คือ ...
เปิดรับ [V] ความหมาย คือ adopt,,,เปิดกว้าง,
ตัวอย่าง :: ประเทศไทยเปิดรับวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาในสังคมไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)