DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ระหว่างประเทศ คือ ...
ระหว่างประเทศ [ADJ] ความหมาย คือ international,เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของประเทศตั้งแต่ 2 ประเทศขึ้นไป,,ระหว่างชาติ,
ตัวอย่าง :: ปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เป็นปัญหายุ่งยากปัญหาหนึ่งคือ ปัญหาคนต่างด้าว
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)