DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  สถาบันทางการเมือง คือ ...
สถาบันทางการเมือง [N] ความหมาย คือ political institution,สิ่งซึ่งคนในส่วนรวม คือ สังคม จัดตั้งให้มีขึ้น อันเกี่ยวข้องกับการเมือง,,,
ตัวอย่าง :: คณะผู้วิจัยคาดว่ากิจกรรมนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสถาบันครอบครัว สถาบันทางการเมือง ประเทศชาติ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
มีหน่วยเป็น :: แห่ง
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)