DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ลำดับขั้น คือ ...
ลำดับขั้น [N] ความหมาย คือ procedure,ขั้นตอนที่จัดเรียงไว้อย่างเป็นระบบระเบียบ,,ลำดับชั้น,
ตัวอย่าง :: การพัฒนาชุมชนต้องเป็นไปตามลำดับขั้นของโครงการที่กำหนดไว้
มีหน่วยเป็น :: ขั้น, ชั้น
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)