DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ศัพท์บัญญัติ คือ ...
ศัพท์บัญญัติ [N] ความหมาย คือ terminology,คำที่กำหนดให้ใช้จากคำที่แปลมาจากภาษาอื่น,,,
ตัวอย่าง :: เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการใช้ศัพท์บัญญัติให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของราชบัณฑิตยสถาน
มีหน่วยเป็น :: คำ
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)