DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ศาสนสถาน คือ ...
ศาสนสถาน [N] ความหมาย คือ religious place,สถานที่ปฏิบัติหรือประกอบพิธีกรรมทางศาสนา,,,
ตัวอย่าง :: พระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานมีการสร้างศาสนสถานขนาดใหญ่ไว้หลายแห่ง
มีหน่วยเป็น :: ที่, แห่ง
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)