DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  สถาบันวิจัย คือ ...
สถาบันวิจัย [N] ความหมาย คือ research institute,หน่วยงานที่จัดตั้งให้มีขึ้นเพื่อการค้นคว้าหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่สังคม,,,
ตัวอย่าง :: มหาวิทยาลับเกษตรศาสตร์ก่อตั้งสถาบันวิจัยเกี่ยวกับเครื่องจักรกลเกษตร
มีหน่วยเป็น :: สถาบัน
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)