DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ใบสั่งซื้อ คือ ...
ใบสั่งซื้อ [N] ความหมาย คือ purchase order,เอกสารที่แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการสั่งซื้อสิ้นค้า,,,
ตัวอย่าง :: การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการทำบัญชีเจ้าหนี้ต้องอาศัยข้อมูลจากใบสั่งซื้อ ใบบันทึกการรับสินค้าและใบกำกับสินค้า
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)