DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  แบบเรียน คือ ...
แบบเรียน [N] ความหมาย คือ textbook,หนังสือที่เรียบเรียงขึ้น เพื่อใช้ในการเรียนการสอน,,หนังสือเรียน, ตำรา,
ตัวอย่าง :: แบบเรียนตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด มี 3 ประเภท คือ หนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์ และแบบฝึกหัด
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)