DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ประเทศอุตสาหกรรม คือ ...
ประเทศอุตสาหกรรม [N] ความหมาย คือ industrial country,ประเทศที่ทำอุตสาหกรรมเป็นหลัก,,,ประเทศเกษตรกรรม
ตัวอย่าง :: สถาบันการเงินของอเมริกาชะลอการปล่อยเงินกู้ให้กับประเทศอุตสาหกรรมเกิดใหม่ของเอเชีย
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)