DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  แผนนำร่อง คือ ...
แผนนำร่อง [N] ความหมาย คือ pilot scheme,แผนที่จัดทำขึ้น เพิ่อลองเชิงก่อนที่จะใช้จริง,,,
ตัวอย่าง :: กระทรวงศึกษาฯ ได้จัดทำแผนนำร่องในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขึ้น
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)