DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ปัญหาจราจร คือ ...
ปัญหาจราจร [N] ความหมาย คือ traffic problem,ปัญหาเกี่ยวกับการเคลื่อนไปมาของยวดยาน,,,
ตัวอย่าง :: ผู้ว่าฯ ควรเร่งแก้ไขปัญหาจราจรในกรุงเทพฯ และเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งมวลชน
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)