DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ไฟแรง คือ ...
ไฟแรง [ADJ] ความหมาย คือ enthusiastic,มีความกระตือรือร้นในการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง,,,
ตัวอย่าง :: คนหนุ่มไฟแรงอย่างเขาใช้ระยะเวลาไม่กี่ปีในการกระโดดธุรกิจโทรคมนาคมมาสู่ถนนการเมืองอย่างเต็มตัว
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)