DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ปัจจัยพื้นฐาน คือ ...
ปัจจัยพื้นฐาน [N] ความหมาย คือ basic factor,สิ่งสำคัญที่มีความจำเป็นในระดับต้น หรือระดับแรก,,ปัจจัยเบื้องต้น,
ตัวอย่าง :: การศึกษาของเยาวชนนับว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญประการหนึ่งในการพัฒนาประเทศ
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)