DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ผู้บอกภาษา คือ ...
ผู้บอกภาษา [N] ความหมาย คือ informant,ผู้ที่ให้ข้อมูลด้านภาษา,,,
ตัวอย่าง :: ในการเก็บข้อมูลภาษาถิ่น ผู้วิจัยต้องคัดเลือกผู้บอกภาษาที่มีอวัยวะในการออกเสียงครบถ้วน เพราะมิฉะนั้นอาจจะทำให้ได้ยินเสียงผิดเพี้ยนไปได้
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)