DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ปฏิบัติตน คือ ...
ปฏิบัติตน [V] ความหมาย คือ behave,,,ประพฤติตน, กระทำตน,
ตัวอย่าง :: บ้านเมืองจะมีความเรียบร้อย ความมั่นคง ก็ต่อเมื่อประชาชนปฏิบัติตนถูกต้องตามระเบียบของบ้านเมือง
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)