DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ผู้แก้ไข คือ ...
ผู้แก้ไข [N] ความหมาย คือ repairman,ผู้ที่ดัดแปลงให้ดีขึ้น,,คนแก้ไข,
ตัวอย่าง :: บทความที่พวกเราอ่านอยู่นี้ อาจารย์อัมพิกาเป็นผู้แก้ไข จนกระทั่งได้ภาษาที่สละสลวยเช่นนี้
มีหน่วยเป็น :: คน
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)