DekGenius.com
Search :
Computer Dictionary : Mean of  hook is ...
   
  hook ความหมาย คือ ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง ในการปฏิบัติงาน หรือในโปรแกรมซึ่ง ณ ตำแหน่งนี้ นักเขียนโปรแกรม (programmer) สามารถต่อ หรือ สอดแทรกการปฏิบัติงานอย่างอื่นเข้าไปเพื่อขจัดข้อผิดพลาด หรือความบกพร่องของการปฏิบัติงานนั้นๆ หรือของโปรแกรมนั้นๆ หรือเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)