DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  อำนาจหน้าที่ คือ ...
อำนาจหน้าที่ [N] ความหมาย คือ authority and function,อำนาจและหน้าที่,,,
ตัวอย่าง :: การขอยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินกู้ต่างประเทศนั้น เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงการคลังที่จะพิจารณา
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)