DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  วีรกรรม คือ ...
วีรกรรม [N] ความหมาย คือ bravery,การกระทำที่ได้รับยกย่องว่าเป็นความกล้าหาญ, การกระทำของผู้กล้าหาญ,,ความกล้าหาญ,
ตัวอย่าง :: เรื่องราวในตำนานท้องถิ่นมักเป็นเรื่องที่กล่าวถึงวีรกรรมของผู้กล้าประจำท้องถิ่นนั้น
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)