DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ซื้อเสียง คือ ...
ซื้อเสียง [V] ความหมาย คือ buy votes,จ่ายเงินเพื่อแลกกับคะแนนเสียงเลือกตั้งของประชาชน,,,
ตัวอย่าง :: ในช่วงของการเลือกตั้งยังมีการใช้จ่ายเงินอย่างมากมายมหาศาลของผู้สมัครเพื่อซื้อเสียงเพื่อให้ตนเองได้รับการเลือกตั้ง
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)