DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ประเพณีพื้นบ้าน คือ ...
ประเพณีพื้นบ้าน [N] ความหมาย คือ folk custom,ขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีลักษณะเฉพาะถิ่น,,,
ตัวอย่าง :: แนวความคิดที่จะอนุรักษ์ส่งเสริมและพัฒนากลองหลวงของท่านเกิดขึ้นเพราะความรักในศิลปะประเพณีพื้นบ้าน
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)