DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ผู้เริ่มต้น คือ ...
ผู้เริ่มต้น [N] ความหมาย คือ initiator,คนที่เริ่มทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นคนแรก,,ผู้ริเริ่ม, คนเริ่มต้น,
ตัวอย่าง :: ผู้เริ่มต้นทำสิ่งใดก่อนย่อมมีโอกาสที่ดีกว่าผู้อื่น อย่างน้อยก็คงมีเวลาเตรียมตัวมากกว่า
มีหน่วยเป็น :: คน
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)