DekGenius.com
Search :

Traditional Chinese medicine dictionary-พจนานุกรมศัพท์การแพทย์แผนจีน

No.
The meaning is
  1 皮部 (pí bù) - แนวเขตผิวหนัง
  2 脾不统血证 (pí bù tǒng xuě zhèng) - กลุ่มอาการม้ามไม่สามารถควบคุมเลือด
  3 皮肤针疗法 (pí fū zhēn liáo fǎ) - การรักษาด้วยเข็มผิวหนัง
  4 脾开窍于口 (pí kāi qiào yú kǒu) - ม้ามเปิดทวารที่ปาก
  5 皮内针疗法 (pí nèi zhēn liáo fǎ) - การรักษาด้วยการฝังเข็มในชั้นผิวหนัง
  6 脾气虚证 (pí qì xū zhèng) - กลุ่มอาการชี่ของม้ามพร่อง
  7 脾肾阳虚证 (pí shèn yáng xū zhèng) - กลุ่มอาการหยางของม้ามและไตพร่อง
  8 脾为后天之本 (pí wéi hòu tiān zhī běn) - ม้ามเป็นทุนหลังกำเนิด
  9 脾为生化之源 (pí wéi shēng huà zhī yuán) - ม้ามเป็นแหล่งสร้างและแปรสภาพ
  10 脾为生痰之源 (pí wéi shēng tán zhī yuán) -
  11 脾喜燥恶湿 (pí xǐ zào wù shī) - ม้ามชอบความแห้งแต่ไม่ชอบความชื้น
  12 脾虚气陷证 (pí xū qì xiàn zhèng) - กลุ่มอาการชี่จมลงล่างจากม้ามพร่อง
  13 脾阳虚证 (pí yáng xū zhèng) - กลุ่มอาการหยางของม้ามพร่อง
  14 脾与胃相表里 (pí yǔ wèi xiāng biǎo lǐ) - ม้ามและกระเพาะอาหารเป็นคู่สัมพันธ์นอก-ใน
  15 脾在液为涎 (pí zài yè wéi xián) - น้ำลายใสเป็นของเหลวจากม้าม
  16 脾之大络 (pí zhī dà luò) - เส้นลั่วใหญ่ของม้าม
  17 脾志为思 (pí zhì wéi sī) - อารมณ์ครุ่นคิดขึ้นอยู่กับหน้าที่ของม้าม
  18 脾主肌肉 (pí zhǔ jī ròu) - ม้ามกำกับกล้ามเนื้อ
  19 脾主升清 (pí zhǔ shēng qīng) - ม้ามกำกับการเคลื่อนขึ้นของสารจำเป็น
  20 脾主四肢 (pí zhǔ sì zhī) - ม้ามกำกับแขนขาทั้งสี่
  21 脾主统血 (pí zhǔ tǒng xuè) - ม้ามกำกับเลือด
  22 脾主运化 (pí zhǔ yùn huà) - ม้ามกำกับการแปรสภาพและลำเลียง
  23 偏阳质 (piān yáng zhì) - สภาพร่างกายค่อนไปทางหยาง
  24 偏阴质 (piān yīn zhì) - สภาพร่างกายค่อนไปทางอิน
  25 片剂 (piàn jì) - ยาเม็ด
Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [X] [18] [19] [20] [>>]
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)