DekGenius.com
Search :
คำศัพท์พฤกษศาสตร์ :ความหมาย  ลำต้น ของ ...
   
  ลำต้น ความหมาย คือ ส่วนแกนของพืช ประกอบด้วยข้อ ปล้อง ตา นอกจากจะเป็นที่ติดของใบและดอกแล้ว ลำต้นอาจเปลี่ยนรูปร่างและหน้าที่ไปได้ซึ่งมีทั้งลำต้นเหนือดินและลำต้นใต้ดิน
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)