DekGenius.com
Search :
คำศัพท์พฤกษศาสตร์ :ความหมาย  วงเกสรเพศเมีย ของ ...
   
  วงเกสรเพศเมีย ความหมาย คือ ชั้นของเกสรเพศเมีย ประกอบด้วยเกสรเพศเมีย (pistil) เกสรเพศเมียนี้เกิดมาจากคาร์เพล (carpel) ที่พัฒนามาจากใบ ที่ขอบของแต่ละคาร์เพลจะมีออวุล (ovule) ติดอยู่ เมื่อคาร์เพลมาเชื่อมติดกัน แนวที่ออวุลติดอยู่เรียกว่า พลาเซนตา (placenta) เกสรเพศเมียที่มี 1 คาร์เพล เป็นเกสรเพศเมียเดี่ยว (simple pistil) เกสรเพศเมียที่ประกอบด้วย 2 คาร์เพลขึ้นไป เรียก เกสรเพศเมียประกอบ (compound pistil) ซึ่งอาจอยู่แยกกันเป็นอัน ๆ เรียกว่า คาร์เพลแยก (apocarpous) หรืออาจ เชื่อมติดกัน เรียกว่า คาร์เพลเชื่อม (syncarpous) ลักษณะของการเชื่อมอาจจะติดกันทั้งหมดหรือติดกันเพียงบางส่วน ในเกสรเพศเมียที่มีคาร์เพลเชื่อมนี้ รังไข่อาจมี 1 ช่อง (locule) หรือมากกว่า เกสรเพศเมีย ประกอบด้วย ยอดเกสรเพศเมีย (stigma) มีรูปร่างต่าง ๆ กัน ทำหน้าที่รับหรือจับละอองเรณู โดยมากจะมีขนเล็ก ๆ หรือน้ำหวาน หรือน้ำเมือกเหนียว ช่วยให้ละอองเรณูติดได้ง่ายขึ้น ก้านเกสรเพศเมีย (style) ลักษณะเป็นเส้นหลอดหรือแท่ง เชื่อมต่อระหว่างยอดเกสรเพศเมียกับรังไข่ รังไข่ (ovary) มีออวุล (ovule) อยู่ภายใน จำแนกได้เป็น 3 ชนิดคือ 1. รังไข่เหนือวงกลีบ (superior ovary) รังไข่ติดอยู่สูงกว่ากลีบเลี้ยง กลีบดอก และเกสรเพศผู้ 2. รังไข่กึ่งใต้วงกลีบ (half-inferior ovary) กลีบเลี้ยง กลีบดอก และเกสรเพศผู้ ติดอยู่ที่กึ่งกลางรังไข่ 3. รังไข่ใต้วงกลีบ (inferior ovary) รังไข่ติดอยู่ต่ำกว่ากลีบเลี้ยง กลีบดอก และเกสรเพศผู้
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)