DekGenius.com
Search :
Computer Dictionary : Mean of  encryption is ...
   
  encryption ความหมาย คือ กระบวนการแปลงสารสนเทศให้เป็นรหัสลับ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร หรือสารสนเทศได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะส่งผ่าน หรือถ่ายทอดผ่านสื่อต่างๆ
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)