DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : การขนส่ง, การพัดพา
ภาษาอังกฤษ : transportation
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ความหมาย :

1.การเคลื่อนย้ายสัตว์หรือสิ่งของจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง�� 2.การที่น้ำหรือลมพัดพาเอาสสาร �เช่น หิน หรือสิ่งผุพังจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)
 
<<BACK   NEXT>>
  พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย : คำอื่น ๆ  
     
  การควบคุมโดยชีววิธี
การคุมกำเนิด
การชนแบบไม่ยืดหยุ่น
การตกตะกอน, น้ำฟ้า
การถ่ายโอนความร้อน
การนวดข้าว
การผุกร่อน
การวาวแสง
การสืบพันธุ์
การหาปริพันธ์
การเคลื่อนที่แบบหมุน
การเลือกตัวอย่างแบบชั้นภูมิ
การได้รับประโยชน์ร่วมกัน
ขดลวดปฐมภูมิ
ข้อมูลทุติยภูมิ
คลับมอส
ความจุความร้อนจำเพาะ
ความยาว
ความเร็ววัฏภาค
คะปิลลารีแอกชัน, การซึมตามรูเล็ก
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
จุดแตกหัก
ซีนอน
ดินแตกระแหง
ตัวเก็บประจุ
ทรงกระบอก
นักวิเคราะห์ระบบ
บอแรกซ์
ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก
ผู้ล่า