DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ราชบัณฑิตยสถาน คือ ...
ราชบัณฑิตยสถาน [N] ความหมาย คือ Royal Institute,องค์กรวิทยาการของรัฐซึ่งเป็นที่รวมแห่งราชบัณฑิต,,,
ตัวอย่าง :: ผมเคยทำงานกับท่าน สมัยที่ท่านทำงานอยู่ที่ราชบัณฑิตยสถาน
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)