DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ชำระสะสาง คือ ...
ชำระสะสาง [V] ความหมาย คือ clear work,ทำเรื่องที่มีปัญหาหรือสิ่งที่สะสมหมักหมมอยู่ให้หายยุ่ง,,สะสาง,
ตัวอย่าง :: ผมเอางานที่คั่งค้างอยู่บนโต๊ะออกมาชำระสะสางให้เรียบร้อย
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)