DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  รายวิชา คือ ...
รายวิชา [N] ความหมาย คือ course,หน่วยวิชาที่ระบุไว้ในหลักสูตรการศึกษาระดับต่างๆ ในช่วงเวลาหนึ่งภาคการศึกษา มีทั้งที่บังคับและให้เลือก,,,
ตัวอย่าง :: รายวิชาภาษาศาสตร์บริสุทธิ์ค่อนข้างจะเป็นทฤษฎี และเป็นรายวิชาที่มุ่งปูพื้นฐานสำหรับการทำงานวิจัยต่อไป
มีหน่วยเป็น :: รายวิชา
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)