DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  จรรยาแพทย์ คือ ...
จรรยาแพทย์ [N] ความหมาย คือ medical ethics,ความประพฤติของวิชาชีพทางการแพทย์ที่แพทย์ควรปฏิบัติ,,จรรยาบรรณแพทย์,
ตัวอย่าง :: แพทย์ส่วนใหญ่ต้องยึดถือจรรยาแพทย์เป็นหลักในการดำเนินงาน
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)