DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : การกลาย, มิวเทชัน
ภาษาอังกฤษ : mutation
หมวดวิชา : ชีววิทยา
ความหมาย :

การเปลี่ยนแปลงของยีนซึ่งเป็นผลให้จีโนไทป์แตกต่างไปจากที่เคยเป็นอยู่

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)
 
<<BACK   NEXT>>
  พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย : คำอื่น ๆ  
     
  การกัดเซาะชายฝั่ง
การควบคุมจำนวนประชากร
การค้นพบความรู้ในฐานข้อมูล
การชลประทาน
การต่อแบบอนุกรม
การทดและส่งน้ำ
การผสมข้ามต้น, การปฏิสนธิข้าม
การรีไซเคิลทุติยภูมิ
การสังเคราะห์ทางเคมี
การสูดลมหายใจ
การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล
การเพิ่มประชากร
การแผ่รังสีความร้อน
ก้อนกรวด
ขั้วไฟฟ้าอ้างอิง
ครึ่งชีวิต
ความคิดยืดหยุ่น
ความถ่วงจำเพาะ
ความเชื่อถือได้
คอหอย
ค่าน้ำหนัก
จุดยอดประชิด
ซิตรัลลีน
ดินขาว
ตัวสะท้อน
ถ่านกระดูก
ธาตุกัมมันตรังสี
บรอดแบนด์โมเด็ม
ปรากฏการณ์
ผู้บริโภคสัตว์