DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ผู้รับภาระ คือ ...
ผู้รับภาระ [N] ความหมาย คือ one carrying a burden,ผู้ที่รับงานหนักตามหน้าที่ที่ผู้อื่นมอบให้,,คนรับภาระ, ผู้แบกภาระ, คนแบกภาระ,ผู้โยนภาระ
ตัวอย่าง :: รัฐบาลเป็นผู้รับภาระในเรื่องอาหาร เรื่องเครื่องนุ่งห่มแก่นักโทษที่อยู่ในความคุ้มครองดูแล
มีหน่วยเป็น :: คน
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)