DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  แนวปฏิบัติ คือ ...
แนวปฏิบัติ [N] ความหมาย คือ regulation,แนวทางในประพฤติตน,,,
ตัวอย่าง :: การดำเนินงานกิจการนักศึกษาควรยึดระเบียบและกฎเกณฑ์อันเดียวกัน เพื่อมิให้แนวปฏิบัติแตกต่างกัน
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)