DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ผู้รักษาการ คือ ...
ผู้รักษาการ [N] ความหมาย คือ one acting temporarily in place of,ผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนชั่วคราว,,คนรักษาการ,
ตัวอย่าง :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งรองอธิการบดี
มีหน่วยเป็น :: คน
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)