DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  การแก้ปัญหา คือ ...
การแก้ปัญหา [N] ความหมาย คือ remedy,การหาทางแก้ไข หรือทางออกให้กับความยุ่งยากที่เกิดขึ้น,,การแก้ไขปัญหา,
ตัวอย่าง :: การพบกับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ จะก่อให้เกิดการแก้ปัญหาใหม่ๆ แก่เด็ก
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)